O astrologickej predpovedi

Predpoveď budúcnosti pomocou horoskopu ľudí vždy zaujímala, aj keď viacmenej v podobe zábavy -prečítania si „horoskopu“ v zábavnej rubrike časopisu alebo novín. Dúfam, že čitateľovi je zrejmé, že tu nebudeme hovoriť o tejto forme „predpovedí“.

V minulosti sa astrologická predpoveď pokladala za veštbu. U mnohých ľudí je tomu tak dodnes. Napriek tomu, že vo všetkých serióznych astrologických textoch sa dočítame, že nejde o osudové tendencie v zmysle nevyhnutných udalostí alebo vlastností. Nechcem prirovnávať predpoveď astrológa k predpovedi počasia. Ale istá analógia tu je. Ak predpoveď počasia hovorí, že zajtra bude pršať, vždy máme nádej, že v našom regióne pršať nebude a keby aj pršalo, neznamená to, že zaručene zmokneme. Môžeme si predsa vziať dáždnik, alebo nejsť von a podobne. S otázkou fatalizmu, osudovej predurčenosti sa vyrovnávajú všetky disciplíny, ktoré sa snažia o prognózu budúcnosti. V astrológii sa to prejavuje napríklad v interpretácii tzv. negatívnych (neharmonických) aspektov medzi planétami (alebo tzv. poškodených planét). Negatívny aspekt v skutočnosti nemusí byť negatívny, lebo nás motivuje k prekonávaniu prekážok, prekonávaniu samých seba alebo náročných situácií. Preto ho neraz nazývajú ako dynamický aspekt a tzv. pozitívny (harmonický) aspekt ako pasívny aspekt, ktorý zvádza k pasivite. S predpoveďami alebo prognózami tendencií vývoja sa stretávame aj v iných oblastiach (napr. sociálnych a ekonomických vedách) a nikoho ani nenapadne nazývať ich veštením.

Predikčné metódy astrologickej predpovede

Predpovede tendencií vývoja na príslušný rok prípadne mesiac alebo deň sa v astrológii realizujú pomocou viacerých predikčných metód.

Je niekoľko metód používaných pri predpovedi. Sú to najmä tranzity, čiže prechody planét cez horoskop narodenia (tzv. natálny horoskop alebo radix) v danom období. Sleduje sa, v akom dome sa tá ktorá planéta nachádza, ktorú oblasť života aktuálne ovplyvňuje a s akými planétami sa spája, čiže vytvára aspekty. Tieto môžu byť harmonické alebo disharmonické, ani jedny nie sú sami osebe šťastné či nešťastné. Väčšinou sa berú do úvahy len tzv. pomalé planéty, tj, planéty s pomalším pohybom. Rýchle planéty, tzv. osobné planéty tvoria veľké množstvo aspektov v priebehu dňa alebo týždňa a ich efekt je citeľný pri súčasnom pôsobení pomalých planét.

Nie všetky tranzity sa prejavia. Účinné sú predovšetkým tie, ktoré sa vyskytujú už v radixe, horoskope narodenia, a sú zvýraznené aj inými predikčnými metódami. Na rozdiel od iných metód, udávajú čas, čiže obdobie svojho pôsobenia. Čím pomalšia planéta, tým dlhšiu dobu pôsobí. Napríklad Pluto ako najpomalšia planéta pôsobí v tranzite aj niekoľko mesiacov. Za najpravdepodobnejší termín pôsobenia akejkoľvek planéty sa považuje čas, kedy tvorí presný aspekt s planétou alebo hrotom domu.

Inou predikčnou metódou sú horoskopy návratu planét (odborne revolúcie planét) na miesto, ktoré majú v základnom horoskope. Inými slovami, tranzitujúca planéta je v konjunkcii so svojim postavením v horoskope narodenia. Môžu nás zaujímať aj návraty Merkúra, Venuše a iných planét, ale najčastejšie sa využívajú návraty Slnka a Mesiaca.

Solárna revolúcia, tzv. solárny horoskop, je horoskop vypočítaný na okamžik, kedy sa Slnko vracia presne na svoje miesto v natálnom horoskope (čo nastáva v deň narodenín plus/mínus 1 deň).

Je to vlastne tranzit Slnka cez svoje postavenie v radixe. Horoskop, ktorý sa vypočíta pre tento okamžik, udáva charakter príslušného roku a najvýznamnejšie „témy“ daného roku.

Lunárna revolúcia, tzv. lunárny horoskop, sa počíta horoskop pre okamih návratu Mesiaca na svoje radixové postavenie (čo sa deje raz do mesiaca) a predstavuje základnú charakteristiku daného kalendárneho mesiaca.

Menej zaužívané sú demisolárny, resp. demilunárny horoskop, ktoré sa zostavujú pre okamih opozície Slnka, resp. Mesiaca na svoje postavenie v základnom horoskope a platia pre polrok, resp. polovicu mesiaca.

Direkcie sú prognostické metódy založené na pohybe jednotlivých planét a prvkov horoskopu podľa rôznych časových kľúčov a ich analýza vo vzťahu k ich postaveniu v horoskope narodenia. Existuje viacero direkčných metód a časových kľúčov. Najznámejšie sú primárne a najmä sekundárne direkcie.

Primárne direkcie spočívajú na pomerne zložitom výpočte zdanlivého pohybu planét, spôsobeného rotáciou Zeme okolo vlastnej osi. Existuje viac systémov výpočtu (časových kľúčov) a každý z nich má svojich prívržencov.

Sekundárne direkcie sú založené na analógii medzi rotáciou Zeme okolo vlastnej osi a obehom Zeme okolo Slnka. Vychádza sa z predpokladu, že jeden deň po narodení zodpovedá jednému roku života. Ak chceme napríklad zistiť, čo čaká osobu v tridsiatom roku života, zistíme, v akej polohe boli planéty (a ďalšie objekty) tridsiaty deň po narodení a z ich umiestnenia a aspektov k planétam základného horoskopu usudzujeme na ich vplyv v danom roku. Tieto direkcie sa často nazývajú ako progresívne direkcie a v praxi sa používajú najčastejšie zo všetkých direkčných metód. Ako sme už spomenuli pri tranzitoch, najvýznamnejší vplyv majú tie direkcie, ktoré sa v nejakej podobe nachádzajú v horoskope narodenia a zároveň aj v tranzitnom horoskope pre príslušné obdobie.

Osobitným druhom predikčného horoskopu je partnerský horoskop, aj keď tu nejde o predikciu v pravom slova zmysle. V praxi sa najčastejšie využíva tzv. porovnávací horoskop. Ide o porovnanie horoskopov narodenia dvoch ľudí v nejakom type vzťahu – v partnerskom, rodinnom, pracovnom, milostnom. Postavenie a vzťahy (aspekty) medzi planétami v ich horoskopoch narodenia (radixoch), ukazujú na podobnosti a rozdiely v osobnostných vlastnostiach jednotlivcov a ich pozitívny alebo negatívny vplyv na trvalosť a spokojnosť v danom vzťahu. Tento horoskop umožňuje partnerom lepšie sa navzájom poznať a pochopiť. Zároveň si môžu lepšie uvedomiť, v čom spočíva sila a slabosť ich vzťahu, inými slovami, ktoré ich vlastnosti vzťah utužujú a ktoré ho ničia alebo robia problematickým. Ukazuje na pohnútky správania sa v danom vzťahu, možné úskalia a perspektívy vzťahu.

Hodinová astrológia poskytuje inú špecifickú predikčnú metódu, tzv. horoskop otázky – horoskop zostavený na presný čas, kedy bola otázka položená, ktorý umožňuje následne prečítať z neho odpoveď (za predpokladu znalosti výkladových pravidiel). Otázka však musí byť správne položená, aby sa na ňu dalo odpovedať stručne áno alebo nie .

V závere každého horoskopu, nielen prognostického, zdôrazňujeme, že astrologické vplyvy nepôsobia nezvratne, osudovo, a preto možno sebapoznávaním, sebakontrolou a vytrvalosťou ich nepriaznivé prejavy obmedziť alebo dokonca využiť vo svoj prospech.