Astrológia

1. Význam astrológie pre človeka alebo čo ponúka horoskop

Nechcem začínať definíciami astrológie, tie si môže každý pozrieť napr. na Wikipédii alebo v Astrolexikóne. V každom prípade je astrológia oblasť ľudského poznania, veľmi starého, ktoré je predmetom záujmu alebo predmetom sváru a antagonizmu mnohých ľudí. Záujem o astrológiu má rôzne pozadie – od zvedavosti, cez zábavu až k serióznemu záujmu o informácie, ktoré ponúka. Čo teda ponúkajú horoskopy?

1. Informácie o sebe

Astrológia v podobe výkladu horoskopu narodenia (základného horoskopu, tzv. radixu) poskytuje predovšetkým informácie o sebe, keďže jednotlivé astrologické prvky symbolizujú jednotlivé osobnostné črty jedinca. Dá sa povedať, že astrológia je predchodcom psychológie. Takže sa tu stretneme s pojmami ako vôľa, city, intelektové a komunikačné schopnosti, dynamické charakteristiky (temperament) motivačné charakteristiky, povahové vlastnosti ako napr.extroverzia, introverzia, aktivita-pasivita, racionalita-emocionalita, individualizmus-kooperatívnosť, vôľové vlastnosti (napr. vytrvalosť, trpezlivosť v protiklade k netrpezlivosti a neschopnosti dotiahnuť veci do konca, úroveň sebaovládania. Ďalej sa môžeme stretnúť aj s informáciami o našich obavách (niekedy neuvedomovaných, inokedy utajovaných), o oblasti našej najväčšej zraniteľnosti, úrovni sebavedomia, o našich základných túžbach a cieľoch, o mnohých našich schopnostiach, o ktorých v závislosti od veku a iných činiteľov vieme, prípadne nevieme. A mnoho ďalších osobnostných charakteristík.

Vierohodnosť informácií z horoskopu, a tým aj celej astrológie závisí od viacerých – najmä však od troch všeobecných podmienok (dvoch subjektívnych a jednej objektívnej).

Tou objektívnou je presnosť uvedenej, či upresnenej (opravenej, rektifikovanej) hodiny a minúty narodenia. Tými subjektívnymi záležitosťami sú jednak schopnosť astrológa “prečítať” symboliku prvkov horoskopu, jednak samotná osoba majiteľa horoskopu, jeho úprimnosť k sebe, sebakritičnosť, schopnosť uvedomiť si doteraz nevedomé, ale i jeho skúseností. Čím je človek mladší, tým menej sa obvykle sám seba pozná. sebapoznania pre život človeka je oveľa väčší než si bežne uvedomuje.

Z horoskopu je možné vyčítať viac, ako by si človek myslel, ale nie všetko. Z horoskopu nemožno prečítať pohlavie jeho majiteľa, ani jeho osobnostnú (intelektovú, kultúrnu a morálnu) úroveň. To znamená, že horoskop neidentifikuje zločinca, ani génia alebo mentálne retardovaného. Ukazovatele nepoctivosti alebo agresivity, alebo určitých predpokladov ku genialite však v horoskope môžeme nájsť. Pokiaľ ide o agresivitu, agresivita má rôzne podoby od slovnej po fyzickú a nielenže nemusí viesť k zločinu, ale dokonca môže byť využitá pozitívne v určitých situáciách dokonca môže byť niekedy nevyhnutná (v prípade ohrozenia života napríklad). Dvanásty dom horoskopu symbolizuje väzenie, ale aj všetky inštitúcie s obmedzeným pohybom, ktorými sú aj nemocnice a kláštory, rôzne ústavy a pod. Toto je príklad mantinelov, ktoré človek má a v rámci ktorých sa slobodne rozhoduje.

2. Informácie o dôležitých oblastiach nášho života

Týmito oblasťami sú oblasti, reprezentované tzv. domami horoskopu, napríklad materiálno-finančná oblasť, práca, zdravie, rodina, partnerské vzťahy. Tieto informácie už psychológia nemá v repertoári a sú viac prognostického charakteru. Preto väčšina ľudí vníma astrológiu ako vešteckú metódu (výdatne tomu napomáha tzv. novinárska astrológia alebo “tiež” astrológia).

2. Vierohodnosť astrologických informácií

Ako je možné, že astrológia funguje? Neviem. Tak, ako mnohí, ktorí sa prakticky venujú astrológii mnoho rokov, viem len to, že to funguje, aj keď odpoveď na otázku prečo alebo ako to funguje nepoznáme.

A to je dôvod sváru a nedôvery voči astrológii ľudí výlučne racionálne a materialisticky založených, neuznávajúcich veci a javy nemateriálne. Je množstvo vecí a javov, ktoré sa na dnešnej úrovni poznania ešte nevieme vysvetliť, ale to neznamená, že neexistujú.

Nemyslím si, že planéty z nášho horoskopu nás ovplyvňujú na fyzikálnej úrovni (výskumy slnečnej aktivity na ľudský organizmus ukazujú, že kozmické vplyvy vnímame, ale nie je to účinok v zmysle symboliky Slnka v horoskope). Vždy ma udivuje, keď niekto v dnešnom storočí spája astrológiu s astronómiou. Tieto dve oblasti poznania okrem názvov planét a zopár ďalších pojmov nemajú nič spoločné (dnes už vďaka počítačom si každý vie zostrojiť horoskop aj bez znalosti astronomických pojmov a výpočtov).

Podľa môjho názoru v horoskope ide o empirickú (založenú na pozorovaní, skúsenosti ľudstva) interpretáciu symboliky. Touto symbolikou je rozloženie planét a prvkov v určitom okamžiku (čase narodenia). Podobný empirický prístup sa využíva pri interpretácii tzv. projekčných psychologických testov. Ešte ako začínajúci psychológ som sama mala pochybnosti o vieryhodnosti napr. tzv. Baum testu, kde sa z kresby stromu interpretujú osobnostné vlastnosti. Pochybnosti sa stratili až keď som si tento test sama overila v rámci výskumu na veľkej vzorke detí. Laici doteraz „neveria“ kresbe stromu a nechápu ako to funguje. Ide samozrejme len o základné črty osobnosti, nedá sa z neho odčítať, či napríklad testovaná osoba obľubuje zemiakovú kašu.

Horoskop sa dá prirovnať projekcii (premietnutiu) symboliky planét a prvkov na oblohe na osobnosť a život jedinca narodeného v danom okamihu. Symbolika astrologických prvkov je dostatočne široká a dáva tak človeku možnosť voľby – astrológovi možnosť omylu.

Žiaden astrologický výklad, ani ten najlepší, preto neplatí na 100%. Ak však výpoveď platí na viac ako 50-60% (podľa vyjadrenia majiteľa horoskopu) a prirátame k tomu okolo 10-30% toho, čo si v danej chvíli človek nie je schopný a/alebo ochotný uvedomiť, priznať, tak výpovedná hodnota horoskopu je nepochybná.

Výskum v oblasti astrológie, vrátane skutočne spoľahlivej a validnej metodológie je žiaľ, stále v počiatkoch. Najväčší a najcitovanejší výskum Gaquelinovcov a jeho osud (Gauquelina i výskumu) je rovnako obdivuhodný, ako aj poľutovaniahodný. V mnohých krajinách v zahraničí je astrológia ako samostatná oblasť poznania inštitucionalizovaná (nielen astrologické spoločnosti a združenia, ale aj vzdelávacie inštitúcie) a vychádza množstvo nových odborných publikácií, ktoré ťažko možno zaradiť medzi vedecké alebo medzi populárne. Vďaka internetu výrazne vzrástla ponuka astrologických kurzov, ale najmä astrologických služieb. Pre prípadného záujemcu o horoskop alebo konzultáciu je už pomerne náročné zorientovať sa v ponuke. Preto sa objavujú na web stránkach už aj ukážky výkladu horoskopu v písanej niekedy dokonca hovorenej podobe, aby mal záujemca čo najlepšiu predstavu o astrologickej konzultácii.

3. Astrologické prístupy – príčiny rozdielov vo výklade horoskopu

Nie je totiž astrológia ako astrológia. A nie je ani astrológ ako astrológ. Základný alebo natálny horoskop (tzv. radix), ktorý sa vypracúva pre presný okamžik narodenia, môže byť interpretovaný z rôznych východiskových (filozofických či teoretických) pozícií. Základné prístupy k výkladu horoskopu možno rozdeliť na tradičný a transpersonálny (tzv. moderný prístup). Oba prístupy majú ešte viaceré smery alebo „školy“.

Tradičná alebo klasická astrológia vychádza zo starých zdrojov výkladu, niekedy bez „aktualizácie“ jazykových prostriedkov a bez zahrnutia súčasných životných podmienok a problémov človeka. Má tiež niekoľko smerov, či prístupov. Najvýznamnejšie sú západný, východný a kombinácia týchto dvoch.

Väčšina západných astrológov používa tropický zverokruh, ale pre východnú oblasť (napr. Indiu) je typický siderický zverokruh. Pri siderickom zverokruhu sú astrologické prvky (planéty, domy a i.) posunuté približne o 24° – tzv. precesiu. Približne – pretože existujú rozdiely aj vo výpočte veškosti precesie u niektorých škôl a autorov.  Napríklad Slnko na 28° Býka v tropickom zverokruhu je v siderickom na cca 4° Býka. Siderický zverokruh a určité interpretačné prvky preberajú niektorí astrológovia z védskej (indickej) astrológie. Istotou formou kompilácie západnej a východnej astrológie je aj tzv. Karmická astrológia.

Nejednotnosť v používaní systému rôznych astrologických domov (ktoré symbolizujú životné oblasti) je ďalším možným zdrojom rozdielov vo výklade. Najrozšírenejší je Placidov systém domov, ale niektorí astrológovia uprednostňujú iné systémy, ktorých je pomerne veľa. Tzv. uhlové domy (Ascendent, Medium Colelli) sú našťastie vo väčšine systémov rovnaké.

Moderný prístup reprezentovaný transpersonálnou astrológiou alebo tiež ako psychologickou astrológiou je zameraný na sebapoznanie, čiže na psychológiu človeka. Odmieta predpovede, „veštenie“. Často ide o psychoanalytický prístup, ktorý je v psychológii príznačný najmä v terapeutickej oblasti (teda v psychopatológii). Neraz používa odborné pojmy, ktoré sú pre bežného človeka nezrozumiteľné. Psychoanalýza je len jedným smerom v psychológii a nie je psychológmi všeobecne a jednoznačne prijímaná. Aj keď jej význam sa nepopiera a význam nevedomých procesov vystupuje do popredia oveľa viac ako inokedy, nepovažuje sa za jediný a všeobecne platný zdroj psychologických diagnóz a riešení situácie klienta. V tomto kontexte vnímam aj transpersonálne prístupy v astrológii.

4. Astrologické odvetvia a disciplíny

Klasifikovať astrologické disciplíny možno z viacerých uhlov pohľadu. Jeden z nich sú filozoficko-teoretické prístupy, ktoré som spomenula vyššie. Nejde o úplný zoznam, ani o pokus klasifikácie, triedenia astrologických odvetví. Iné delenie môže byť podľa použitých techník

  • natívna (radixová)
  • prediktívna (vývojové tendencie v čase)
  • planetárne návraty (najmä Slnka a Mesiaca)
  • tranzity, direkcie, progresie planét
  • horárna (elektívna, hodinová, tzv. astrológia okamžiku)
  • mundánna
  • komparatívna (partnerská, tzv. synastria)