Ak patríte medzi tých, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v komunikácii a predchádzať zbytočným konfliktom a nedorozumeniam, zoznámte sa s metódou transakčnej analýzy.

Transakčná analýza* je metóda rozboru transakcií, čo sú vlastne najmenšie komunikačné jednotky – vety. Pod transakciou sa rozumie akýkoľvek prenos informácie od jednej osoby k druhej. Napríklad vety, ktoré si dvaja ľudia pri rozhovore vymenia – „Dlho som vás nevidel, ako sa máte?“  „Ďakujem, už lepšie, bol som chorý.“ – je transakciou. Analýza transakcií vychádza z pozorovania reakcií, správania ľudí v spoločenskom styku. Ukázalo sa, že každý človek má k dispozícii určitý repertoár modelov (vzorcov) správania. Možno ich rozdeliť do troch kategórií, ktoré sa od seba výrazne líšia. Ide o typy reakcií, ktoré boli symbolicky označené ako

– rodičovský model, ktorý preberáme od svojich rodičov, skrátene Rodič

– detský model, ktorý sme si ponechali z detstva, skrátene Dieťa

– dospelý model, ktorý sme sa naučili počas života, skrátene Dospelý.

To znamená, že každý človek môže počas rozhovoru vystupovať ako tzv. Rodič, Dieťa alebo Dospelý (ide o odborné termíny, nie o skutočné významy týchto slov, preto veľké písmená). Človek môže plynule prechádzať z jedného modelu – stavu svojho ja – do druhého bez toho, že by si to uvedomil. Jednotlivé vzorce, modely správania v komunikácii zahŕňajú najčastejšie tieto reakcie:

RODIČ  predstavuje morálku, hodnotový systém, tradície, normy, vyžaduje ich plnenie a hovorí ako by to malo byť,  napríklad:

– poúča: napr. mal by si, treba, musíte, nesmiete, ste povinný, nemáš právo
– rozkazuje, napr. urob, choď, nekričte, buď ticho!
– zakazuje, dovoľuje: môžete, to nemôžeš, povoľujem vám, nesmieš
– hodnotí, posudzuje:  napr. som slušný, si drzý, idete rýchlo, to je veľa, je to pekné
– utešuje, poskytuje starostlivosť: napr. nebojte sa, ukľudni sa, postarám sa, zariadim…
– trestá, kára: napr. ukladám vám sankciu, to máš za ……(trest), to ti len tak neprejde….
– vyčíta: napr. prečo si  to ešte, ako to, že…., kvôli tebe…., uvedomujete si, že ….
– upozorňuje: napr. upozorňujem vás, pripomínam, že……, podotýkam, že ….., nezabudni že….

DIEŤA symbolizuje všetky city a pocity človeka, je spontánne, hravé, tvorivé, zvedavé, napríklad:

– bojí sa: napr. Ja, ja len … ,  Pomóc!!!!!  , Preboha!
– čuduje sa: napr. Jaá ?!, Jééj! , Fíha!
– trucuje: napr. A just nie !!! alebo prestane komunikovať
– hnevá sa: napr. No toto?!  Ako si to predstavujete !!
– uráža sa: napr. No dovoľ! alebo prestane komunikovať
– vyhovára sa: napr. ja za to nemôžem to on, ten, oni…
– nadbytočne vysvetľuje a ospravedlňuje sa zbytočne: napr. v predajni: Prepáčte, môžem sa opýtať, máte soľ, neviem ju nikde nájsť …..
– teší sa, raduje sa: napr. Hurá!!! Supeéér!
– je bezradné: napr. Ach Bože, čo si ja len počnem ………..
Používa citoslovcia, zdrobneniny, hovorové výrazy a slang.

DOSPELÝ zahŕňa v sebe vecnosť, logiku, fakty, racionalitu napríklad:

– vecne oznamuje, konštatuje: som nahnevaný (bez zvýšeného hlasu), som prekvapený, teší ma, zistil som, že…..
– získava informácie: napr. kedy, kde, ako a čo sa to stalo
– poskytuje informácie: napr. odpovede na otázky typu kde, kedy, ako a čo
– rieši situáciu, problém:  napr. dalo by sa to riešiť takto …
– hľadá najrozumnejšie, najvhodnejšie možnosti: napr. môžeme to vyriešiť týmito spôsobmi.
A teraz k analýze transakcií. Autor metódy zistil, že bezproblémové sú iba tie transakcie, ktoré prebiehajú rovnobežne, ktoré sa dopĺňajú. Hovoríme im

rovnobežné alebo doplnkové transakcie.

Ide o transakcie typu Rodič – Rodič, kde obaja komunikujú na úrovni rodiča a reakciu Rodiča aj očakávajú. Napríklad

rodic-rodicRo: „Tá naša doprava je hrozná“.
Ro: „Je ozaj otrasná, nedá sa na ňu vôbec spoľahnúť.“  (obaja hodnotia tú istú vec)

alebo:

Ro: „Mal by si byť opatrnejší, tak sa vyhneš problémom“ (hodnotí a poúča)
Ro: Áno, mal.  (hodnotí)

 

 

 

Doplnkovou je aj transakcia Dospelý – Dospelý, napríklad

dospely-dospely

Do: „Koľko je hodín?“ Do: „Dvanásť.“ – jeden si pýta a druhý poskytuje informáciu
Do: „Kedy prídeš?“ Do: „Okolo piatej, ak všetko dobre pôjde.“

 

 

 

 

Podobne  bezproblémová transakcia je aj transakcia Dieťa – Dieťa, napríklad

dieta-dietaDi: „Jéj, to je špica!“  odpoveď: Di: „Íha, no toto …“,

 

 

 

 

 

 

Doplnková bezproblémová je aj  komunikácia Dieťa – Rodič, alebo Rodič – Dieťa, napríklad

rodic-dieta a dieta-rodicDi: „Čo si ja len teraz počnem.“ Ro: „Neboj sa, som s tebou“.
Ro: „Musíš ísť k lekárovi a dávať si pozor na seba“ Di: „No zbohom, ale ja nechcem maródovať….“ .

 

 

 

 

 

Ale nie všetky transakcie však prebiehajú doplnkovo. Na jednoduchú otázku Dospelého „Nevidela si moje ponožky?“ môže nasledovať namiesto odpovede Dospelého  „Nie nevidela som ich.“, alebo „Sú tam a tam“, odpoveď Rodiča „Kde si si ich dal, tam ich máš.“, prípadne odpoveď Dieťaťa, ako  napr. „Prepáč, ale ja ti ich nenosím“ . Tieto  transakcie obsahujú v sebe zárodok konfliktu, pretože pôvodná téma sa prerušuje a vecný rozhovor napr. o ponožkách sa mení na rozhovor o nedostatkoch ich majiteľa, alebo v druhom prípade (detskej odpovede) sa mení na neopodstatnené ospravedlňovanie a obranu.Tieto transakcie označujeme ako

skrížené alebo nedoplnkové (konfliktné)

Ide o tri transakcie:

Častým typom krížovej transakcie je prípad, keď obaja komunikujú na úrovni Rodiča, ale zároveň obaja očakávajú  (označené rodic-rodic2na obrázku šípkou) reakciu Dieťaťa. Napríklad Rodičovská veta „Zase si nedávaš na svoje veci pozor.“, môže vyvolať reakciu Rodiča „A ty sa zasa staráš o hlúposti.“ Ide o konfliktnú výmenu viet typu Rodič-Rodič.

Napríklad:

Ro:  „No jasné, zase si si zabudol kľúče.“
Ro: “ Nezveličuj. Ty zabúdaš oveľa častejšie“.

Tu dochádza k zárodku konfliktu, pretože témy komunikujúcich sa rozchádzajú, každý z nich hovorí o inom (nehovoria o zabúdaní, ale o  vlastnosti partnera, každý o tom druhom). Z toho vyplýva, že rodičovské reakcie sú rizikovejšie, hoci aj pri dospelých reakciách môžeme dostať inú odpoveď než čakáme (t.j. nedoplnkovú).

Konfliktnou je aj transakcia Dospelý-Rodič, a naopak Rodič-Dospelý, napríklad

dospely-rodicDo: „Kedy prídeš?“ Ro: „Nebuď zvedavá,  čo sa stále vypytuješ.“

Po tejto reakcii obvykle nenasleduje opäť reakcia Dospelého (Kedy prídeš?), ale

v lepšom prípade doplnková  –  Dieťa: „Prepáč, už budem ticho“.  Alebo: „Ja sa len pýtam“.

V horšom prípade a častejšie, opäť skrížená reakcia typu Rodiča (napr. napomínajúceho) „Nebuď nervózny a odpovedz mi.“

 

Poslednou skríženou transakciou je Dospelý-Dieťa, a tiež naopak Dieťa – Dospelý, napríklad

dieta-dospelyDo: „Kedy prídeš?“ Di: nahnevano “ Panebože, keď prídem, budem tu.“

Aby sa konflikt nerozvíjal, ďalšia veta  by mala byť  typu dieťaťa  alebo zopakovať otázku Dospelého  s tým, že partner prejde  do racionálnej roviny Dospelého a dá informáciu, ktorú sme chceli.

Ak by jeden z partnerov bol vytrvalo racionálny (dospelý) a druhý vytrvalo emocionálny (Dieťa),  konflikt sa vyhrotí a rozhovor nepokračuje.

Aký typ transakcie je teda najvhodnejší pre bezproblémový rozhovor? Samozrejme doplnkový, rovnobežný.  Uvedené príklady sú pre názornosť jednoduché. V praxi sa môžeme stretnúť aj s tým, že človek neodpovedá jednou vetou, ale viacerými, pričom každá z nich prislúcha inému modelu – napríklad začne ako Dospelý, druhá veta je typu Dieťa a tretia Rodič. V skutočnosti môže byť niekedy (len niekedy) situácia ešte zložitejšia, ak sa v komunikácii používajú narážky a dvojzmyselné výroky. Ale na pochopenie komunikačných zlozvykov a zbytočných konfliktov, ale aj na uvedomenie si, že nie je jedno, ako nejakú vetu poviem,  analýza transakcii väčšinou postačuje.

Na lepší vhľad do transakčnej analýzy je dobré urobiť si písomne „modelové“ rozhovory na určitú tému s viacerými vetami a pokúsiť sa ku každej vete priradiť, či je Rodičovská, Dospelá alebo Detská. Prípadne napísať si ten istý rozhovor vo všetkých variantoch, teda ako Dospelý – Dospelý,  Dospelý – Rodič, Dospelý – Dieťa, Rodič – Rodič (doplnkový aj krížový), Dieťa – Dieťa. Emocionálne reakcie sa ťažšie dávajú na papier, niekedy treba v zátvorke uviesť tón hlasu. Ideálne by bolo, ak by ste tieto cvičenia mohli konzultovať s odborníkom v oblasti komunikácie.

Tip z Bachovej terapie:

Ak zistíte, že  prevažujúci typ reakcií je u vás Rodič alebo Dieťa na úkor Dospelého, môžete sa častejšie dostávať do zbytočných konfliktov. Ak máte sklon príliš často k Rodičovským reakciám,  možno by ste potrebovali Beech, Vine, alebo Holly, pri potlačených emóciách Star of Betlehem.  Ak zistíte, že máte sklon príliš často k Detským reakciám, mohla by pomôcť niektorá z esencií ako Centaury, Pine, Chesnut Bud, Mimulus, či Aspen, prípadne iná.

 

 

______________________________________________

*  Autorom Transakčnej analýzy ako súčasti širšie ponímanej psychoterapeutickej metódy je Eric Berne, ktorú publikoval napríklad v knihe, ktorá vyšla aj v českom preklade – Jak si lidé hrají, Svoboda Praha, 1970